Tag: ABSA BANK BEPERK

ABSA BANK BEPERK en JOHANNES JOSEPH CORNELIUS ALBERTSE

ABSA BANK BEPERK, Eiser, en JOHANNES JOSEPH CORNELIUS ALBERTSE, 1ste Verweerder, en PHILIPINE GERTRUIDA ALBERTSE, 2de Verweerder

absa-logoTen uitvoering van ’n vonnis van die Hoë Hof van Suid-Afrika (Vrystaat Afdeling, Bloemfontein), sal ’n verkoping sonder voorbehoud van die volgende eiendom van bogenoemde Verweerders plaasvind te Baljukantoor, Constantiaweg 100, Welkom,
om 10:00 op 10 Desember 2014, naamlik:
Erf 9997, Welkom Uitbreiding 34, distrik Welkom, Provinsie Vrystaat, groot 1 130 vierkante meter, gehou kragtens Transportakte No. T29884/2007, en beter bekend as Ronelstraat 3, Naudeville, Welkom. Sonering vir woondoeleindes. Die volgende inligting word verstrek, maar in hierdie opsig word niks gewaarborg nie: Verbeterings bestaan uit ingangsportaal, sitkamer, eetkamer, kombuis, 1 badkamer, aparte toilet, 3 slaapkamers, 1 garage, bediende kamer en bad, stort en toilet. Terme: Die koper sal 10% van die koopsom in kontant aan die Balju betaal onmiddellik na die verkoping. Die balans moet verseker word deur ’n bank- of bougenootskapswaarborg wat binne veertien (14) dae na die datum van verkoping aan die Balju gelewer moet word. Indien die eiendom deur die Eerste Verbandhouer gekoop word, hoef die 10% kontantbetaling nie gemaak te word nie.
Neem verder kennis:
1. Hierdie is ’n verkoping in eksekusie kragtens ’n vonnis bekom in bogenoemde Hof.
2. Reëls van hierdie verkoping is beskikbaar 24 uur voor die verkoping by die kantoor van die Balju, Constantiaweg 100, Welkom.
3. Registrasie as koper is ’n vereiste onderworpe aan bepaalde voorwaardes o.a.:
3.1 Voorskrifte van die Verbruikersbeskermings Wet 68 van 2008
(URL http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAuction?id=99961);
3.2 FICA—wetgewing met identiteit- en adresbesonderhede;
3.3 betaling van registrasiegelde;
3.4 registrasievoorwaardes.
4. Verkoping sal geskied deur die kantoor van die Balju, Constantiaweg 100, Welkom, met Afslaer CP Brown.
5. Advertensiegelde teen heersende publikasietariewe en verkopingkoste volgens Hofreëls, geld.
Mnr JP Smit/LP, Eiser se Prokureur, p/a Phatshoane Henney Ing, Markgraaffstraat 35 (Posbus 153), Bloemfontein. Tel: (051) 400-4000. Phatshoane Henney Ing., Posbus 153, Bloemfontein, 9300. (Verw: Mnr J P Smit/LP.)

ABSA BANK BEPERK en HENDRIK MACHIEL PITZAR

absa

In die saak tussen: ABSA BANK BEPERK, Eiser, en HENDRIK MACHIEL PITZAR, ID No. 6207095031089,
1ste Verweerder, en SANDRA PITZAR, ID No. 8305270221083, 2de Verweerder
KENNISGEWING VAN GEREGTELIKE VERKOPING
Ten uitvoerlegging van ’n vonnis in bogemelde Agbare Hof gedateer 21 Junie 2013 en ’n lasbrief tot uitwinning, word die
volgende eiendom in eksekusie verkoop op Dinsdag, 24 Junie 2014 om 10h00, by die Balju, Modimolle, te Hagenstraat 108,
Modimolle, aan die hoogste bieder.
Eiendom bekend as: Gedeelte 3 van Erf 86, Nylstroom Dorpsgebied, Registrasieafdeling K.R., Limpopo Provinsie, groot
767 (sewe ses sewe) vierkante meter, gehou kragtens Akte van Transport T155108/2007 onderhewig aan die voorwaardes
daarin vervat ook bekend as 86 Paul Krugerstraat, Nylstroom.
Verbeterings: Die verbeterings op die eiendom, ten aansien waarvan niks gewaarborg word nie, bestaan uit:
Sitkamer, kombuis, 2 badkamers, 2 slaapkamers, 1 motorhuis, plaveisel, omheining. Sonering: Woning.
1. Terme: Die koopprys sal betaalbaar wees soos volg:
1.1 ’n Deposito van 10% (tien persent) van die koopprys sal onmiddellik betaalbaar wees in kontant of bank-gewaarborgde
tjek by verkoping daarvan; en
STAATSKOERANT, 6 JUNIE 2014 No. 37704 207
This gazette is also available free online at www.gpwonline.co.za
1.2 Die balans betaalbaar binne 21 (een en twintig) dae by wyse van ’n goedgekeurde bankwaarborg.
2. Voorwaardes: Die volle voorwaardes van verkoping wat onmiddellik voor die verkoping uitgelees sal word, lê ter insae
by die kantoor van die Balju, Hooggeregshof, Modimolle, Hagenstraat 108, Modimolle.
3. Neem verder kennis dat:
Reëls van hierdie veiling is beskikbaar 24 uur voor die veiling by die kantoor van die Balju, Modimolle.
Registrasie as ’n koper, onderhewig aan sekere voorwaardes, word vereis i.e.:
(a) Inligting van die Verbruikers Beskerming Wet 68 van 2008 (URL http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAuction?id=99961).
(b) FICA-wetgewing in verband met identiteit en adres besonderhede.
(c) betaling van registrasiegelde.
(d) registrasie voorwaardes.
Geteken te Pretoria op hierdie 21ste dag van Mei 2014.
W de Wet, Snyman De Jager Ingelyf, 6de Vloer, Bureau Forumgebou, Bureaulaan, Pretoria, Gauteng; Posbus 565, Pretoria,
0001. Docex 7, Pretoria, Gauteng. [Tel: (012) 326-1250/Faks: (012) 326-6335.] (Verw. Mnr A. Hamman/N. Naude/EMV/F0004398.)
Aan: Die Balju van die Hooggeregshof, Modimolle.

ABSA BANK BEPERK en THEMBI JOAN TAUOATSOLA

In die saak tussen: ABSA BANK BEPERK, Eiser, en EZRY TAUOATSOALA, ID: 7209105405088, 1ste Verweerder, en
THEMBI JOAN TAUOATSOLA, ID: 7508010578081, 2de Verweerder
KENNISGEWING VAN GEREGTELIKE VERKOPING
Ten uitvoerlegging van ’n vonnis in bogemelde Agbare Hof gedateer 16 Augustus 2012 en ’n lasbrief tot uitwinning, word
die volgende eiendom in eksekusie verkoop op Donderdag, 19 Junie 2014 om 11:00, by die kantore van die Balju
Hooggeregshof, Pretoria Suid-Wes te Azania Gebou, hv Iscorlaan & Iron Terrace, Wes-Park, aan die hoogste bieder:
(a) Eiendom bekend as:
Erf 3824, Atteridgeville Dorpsgebied, Registrasie Afdeling J.R., Gauteng Provinsie, groot 296 (twee nege ses) vierkante
meter, gehou kragtens Akte van Transport: T104085/2002 onderhewig aan die voorwaardes daarin vervat, ook bekend as
Tladistraat 22, Atteridgeville, Pretoria.
Verbeterings: Die verbeterings op die eiendom, ten aansien waarvan niks gewaarborg word nie, bestaan uit: Buitegeboue,
mure, lapa, sitkamer, kombuis, 1 badkamer, 2 slaapkamers.
Sonering: Woning.
1. Terme: Die koopprys sal betaalbaar wees soos volg:
1.1 ’n Deposito van 10% (tien persent) van die koopprys sal onmiddellik betaalbaar wees in kontant of bankgewaarborgde
tjek by verkoping daarvan; en
1.2 die balans betaalbaar binne 21 (een en twintig) dae by wyse van ’n goedgekeurde bankwaarborg.
2. Voorwaardes: Die volle voorwaardes van verkoping wat onmiddellik voor die verkoping uitgelees sal word, lê ter insae
by die kantoor van die Balju Hooggeregshof, Pretoria Suid-Wes, te Azania Gebou, hv Iscorlaan & Iron Terrace, Wes-Park.
3. Neem verder kennis dat:
Reëls van hierdie veiling is beskikbaar 24 uur voor die veiling by die kantoor van die Balju, Pretoria Suid-Wes.
Registrasie as koper, onderhewig aan sekere voorwaardes, word vereis i.e.:
(a) Inligting van die Verbruikers Beskerming Wet 68 van 2008
(URL http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAuction? id=99961).
(b) Fica-wetgewing in verband met identiteit en adres besonderhede.
(c) Betaling van registrasiegelde.
(d) Registrasievoorwaardes.
Geteken te Pretoria op hierdie 2de dag van Mei 2014.
(Get) A Hamman, Snyman De Jager Ingelyf, 6de Vloer, Bureau Forum Gebou, Bureaulaan, Pretoria, Gauteng; Posbus 565,
Pretoria, 0001; Docex 7, Pretoria, Gauteng. Tel: (012) 326-1250/Faks: 326-6335. (Verw: Mnr. A. Hamman/R van Zyl/F0004226.)
Aan: Die Balju van die Hooggeregshof, Pretoria Suid-Wes.

© 2020: Problem Bond | South Africa, All Rights Reserved | D5 Business Line Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress