ABSA BANK BEPERK en HENDRIK MACHIEL PITZAR

absa

In die saak tussen: ABSA BANK BEPERK, Eiser, en HENDRIK MACHIEL PITZAR, ID No. 6207095031089,
1ste Verweerder, en SANDRA PITZAR, ID No. 8305270221083, 2de Verweerder
KENNISGEWING VAN GEREGTELIKE VERKOPING
Ten uitvoerlegging van ’n vonnis in bogemelde Agbare Hof gedateer 21 Junie 2013 en ’n lasbrief tot uitwinning, word die
volgende eiendom in eksekusie verkoop op Dinsdag, 24 Junie 2014 om 10h00, by die Balju, Modimolle, te Hagenstraat 108,
Modimolle, aan die hoogste bieder.
Eiendom bekend as: Gedeelte 3 van Erf 86, Nylstroom Dorpsgebied, Registrasieafdeling K.R., Limpopo Provinsie, groot
767 (sewe ses sewe) vierkante meter, gehou kragtens Akte van Transport T155108/2007 onderhewig aan die voorwaardes
daarin vervat ook bekend as 86 Paul Krugerstraat, Nylstroom.
Verbeterings: Die verbeterings op die eiendom, ten aansien waarvan niks gewaarborg word nie, bestaan uit:
Sitkamer, kombuis, 2 badkamers, 2 slaapkamers, 1 motorhuis, plaveisel, omheining. Sonering: Woning.
1. Terme: Die koopprys sal betaalbaar wees soos volg:
1.1 ’n Deposito van 10% (tien persent) van die koopprys sal onmiddellik betaalbaar wees in kontant of bank-gewaarborgde
tjek by verkoping daarvan; en
STAATSKOERANT, 6 JUNIE 2014 No. 37704 207
This gazette is also available free online at www.gpwonline.co.za
1.2 Die balans betaalbaar binne 21 (een en twintig) dae by wyse van ’n goedgekeurde bankwaarborg.
2. Voorwaardes: Die volle voorwaardes van verkoping wat onmiddellik voor die verkoping uitgelees sal word, lê ter insae
by die kantoor van die Balju, Hooggeregshof, Modimolle, Hagenstraat 108, Modimolle.
3. Neem verder kennis dat:
Reëls van hierdie veiling is beskikbaar 24 uur voor die veiling by die kantoor van die Balju, Modimolle.
Registrasie as ’n koper, onderhewig aan sekere voorwaardes, word vereis i.e.:
(a) Inligting van die Verbruikers Beskerming Wet 68 van 2008 (URL http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAuction?id=99961).
(b) FICA-wetgewing in verband met identiteit en adres besonderhede.
(c) betaling van registrasiegelde.
(d) registrasie voorwaardes.
Geteken te Pretoria op hierdie 21ste dag van Mei 2014.
W de Wet, Snyman De Jager Ingelyf, 6de Vloer, Bureau Forumgebou, Bureaulaan, Pretoria, Gauteng; Posbus 565, Pretoria,
0001. Docex 7, Pretoria, Gauteng. [Tel: (012) 326-1250/Faks: (012) 326-6335.] (Verw. Mnr A. Hamman/N. Naude/EMV/F0004398.)
Aan: Die Balju van die Hooggeregshof, Modimolle.

Leave a Reply

© 2020: Problem Bond | South Africa, All Rights Reserved | D5 Business Line Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress