PEOPLES BANK LTD en XHALABILE, NOSIPHO BEATRICE

Peoples-Bank

In die saak tussen: PEOPLES BANK LTD, Eiser, XHALABILE, LANGA LAZARUS (ID: 6802195436087),
1ste Verweerder, en XHALABILE, NOSIPHO BEATRICE (ID: 6801280350088), 2de Verweerder
KENNISGEWING VAN GEREGTELIKE VERKOPING
Ingevolge ’n vonnis van bogenoemde Agbare Hof op 09/11/2014 en ’n lasbrief van Eksekusie daarna uitgereik, sal die
ondergemelde eiendom in eksekusie verkoop word op 25 Junie 2014 om 10:00, te Die Baljukantoor, Bloemfontein Wes,
Derdestraat 6A, Bloemfontein, aan die hoogste bieër:
Sekere: Plot 48, Martindale kleinplase, distrik Bloemfontein, Provinsie Vrystaat (ook bekend as Plot 48, Martindale
Kleinplase, Bloemfontein), groot 4.2827 (vier komma twee agt twee sewe), hektaar, gehou kragtens Akte van Transport
T15406/1999, onderhewig aan ’n verband ten gunste van Nedbank Beperk B4817/99.
Verbeterings (nie gewaarborg): Die eiendom is gesoneer vir woondoeleindes, en bestaande uit 3 x slaapkamers, sitkamer,
eetkamer, kombuis, 1 x badkamer.
Die verkoping sal onderhewig wees aan die terme en voorwaardes van die hooggeregshof Wet van die Reëls soos hieronder
uiteengesit.
1. Die koper sal ’n deposito van 10% (tien persent) van die koopprys is kontant onmiddellik na afhandeling van die veiling
betaal en die onbetaalde balans sal binne 14 dae betaal word of gewaarborg word deur ’n goedgekeurde of bouverenigingswaarborg.
STAATSKOERANT, 6 JUNIE 2014 No. 37704 157
This gazette is also available free online at www.gpwonline.co.za
2. Die volledige verkoopsvoorwaardes sal beskikbaar wees vir inspeksie by die kantore van die Balju vir die distrik
Bloemfontein Oos, gedurende normale kantoorure.
Neem verder kennis dat:
1. Hierdie is ’n verkoping in eksekusie kragtens ’n vonnis bekom in bogenoemde Hof:
2. Reël van hierdie verkoping is beskikbaar 24 uur voorafgaande die verkoping te die kantoor van die Balju Bfn Oos,
Swewndestraat 3, Bloemfontein.
3. Registrasie as koper is ’n vereiste onderworpe aan bepaalde voorwaardes o.a
3.1 voorskrifte van die Verbruikersbeskermingswet 68 van 2008 (URLhttp://www.info.gov.za/view/Download
FileAction?id=99961)
3.2 FICA-wetgewing mbt identiteit & adres besonderhede
3.3 betaling van registrasiegelde
3.4 registrasievoorwaardes.
4. Verkoping sal geskied deur die kantoor van die Balju Bfn Oos met afslaers P Roodt;
5. Advertensiegelde teen heersende publikasietariewe & verkopingkoste volgens Hofreëls, geld.
Geteken te Bloemfontein op hierdie 16de dag van Mei 2014.
J M M Verwey, Prokureur vir Eiser, Hill, McHardy & Herbst Ing., Collinweg 7, Arboretum, Bloemfontein. Verw: JMM
Verwey/hs/C1378.

Leave a Reply

© 2020: Problem Bond | South Africa, All Rights Reserved | D5 Business Line Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress