Category: ABSA BANK BEPERK

ABSA BANK LTD and PIETER CHRISTIAAN JANSEN VAN VUREN

ABSA BANK LTD, Plaintiff, and PIETER CHRISTIAAN JANSEN VAN VUREN, ID No. 6010305049085, 1st Defendant, ANNA CECILIA JANSEN VAN VUREN, ID No. 6401240141089, 2nd Defendant, and MARTHINUS PETRUS JANSEN VAN VUREN, ID No. 8805095012088, 3rd Defendant  – NOTICE OF SALE IN EXECUTION—IMMOVABLE PROPERTY

absa-logoIn execution of a judgment of the North Gauteng High Court, Pretoria, in the above-mentioned suit, a sale without reserve will be held by the Sheriff of the High Court, Highveld Ridge, on 10th day of December 2014 at 11h00 at the Sheriff of the High
Court, Highveld Ridge, 68 Solly Zwane Street, Evander, of the undermentioned property of the Defendant, subject to the conditions of sale which are available for inspection at the offices of the Sheriff of the High Court, Highveld Ridge, 68 Solly Zwane Street, Evander, :
Erf 1647, Evander Extension 2 Township, Registration Division I.S., Mpumalanga Province, measuring 1 319 (one thousand three hundred and nineteen) square metres, held by Deed of Transfer T334409/2007, subject to the conditions therein contained.
Street address: 19 Canterbury Street, Evander Extension 2. Any prospective purchaser must register, in accordance with the following conditions amongst others:
(a) The provisions of the Consumer Protection Act 68 of 2008
(http://www.info.gov.za/view/downloadfileAction?id=9961);
(b) The provisions of FICA—legislation (requirement proof of ID, residential address);
(c) Payment of a registration fee of R10 000,00 in cash for immovable property;
(d) All conditions applicable to registration.
The following information is furnished with regard to improvements on the property, although nothing in this respect is guaranteed: House consisting of lounge, dining-room, kitchen, 3 bedrooms, 1 bathroom, separate toilet, 1 garage, 1 carport, 1 outside toilet and 1 utility room. Dated at Pretoria on this the 12th day of November 2014. (Sgd) C. van Wyk, Hack Stupel & Ross, Attorneys for Plaintiff, 2nd Floor, Standard Bank Chambers, Church Square, Pretoria. Tel: (012) 325-4185/9. Ref: C. van Wyk/Marelize/DA2309.

ABSA BANK BEPERK en JOHANNES JOSEPH CORNELIUS ALBERTSE

ABSA BANK BEPERK, Eiser, en JOHANNES JOSEPH CORNELIUS ALBERTSE, 1ste Verweerder, en PHILIPINE GERTRUIDA ALBERTSE, 2de Verweerder

absa-logoTen uitvoering van ’n vonnis van die Hoë Hof van Suid-Afrika (Vrystaat Afdeling, Bloemfontein), sal ’n verkoping sonder voorbehoud van die volgende eiendom van bogenoemde Verweerders plaasvind te Baljukantoor, Constantiaweg 100, Welkom,
om 10:00 op 10 Desember 2014, naamlik:
Erf 9997, Welkom Uitbreiding 34, distrik Welkom, Provinsie Vrystaat, groot 1 130 vierkante meter, gehou kragtens Transportakte No. T29884/2007, en beter bekend as Ronelstraat 3, Naudeville, Welkom. Sonering vir woondoeleindes. Die volgende inligting word verstrek, maar in hierdie opsig word niks gewaarborg nie: Verbeterings bestaan uit ingangsportaal, sitkamer, eetkamer, kombuis, 1 badkamer, aparte toilet, 3 slaapkamers, 1 garage, bediende kamer en bad, stort en toilet. Terme: Die koper sal 10% van die koopsom in kontant aan die Balju betaal onmiddellik na die verkoping. Die balans moet verseker word deur ’n bank- of bougenootskapswaarborg wat binne veertien (14) dae na die datum van verkoping aan die Balju gelewer moet word. Indien die eiendom deur die Eerste Verbandhouer gekoop word, hoef die 10% kontantbetaling nie gemaak te word nie.
Neem verder kennis:
1. Hierdie is ’n verkoping in eksekusie kragtens ’n vonnis bekom in bogenoemde Hof.
2. Reëls van hierdie verkoping is beskikbaar 24 uur voor die verkoping by die kantoor van die Balju, Constantiaweg 100, Welkom.
3. Registrasie as koper is ’n vereiste onderworpe aan bepaalde voorwaardes o.a.:
3.1 Voorskrifte van die Verbruikersbeskermings Wet 68 van 2008
(URL http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAuction?id=99961);
3.2 FICA—wetgewing met identiteit- en adresbesonderhede;
3.3 betaling van registrasiegelde;
3.4 registrasievoorwaardes.
4. Verkoping sal geskied deur die kantoor van die Balju, Constantiaweg 100, Welkom, met Afslaer CP Brown.
5. Advertensiegelde teen heersende publikasietariewe en verkopingkoste volgens Hofreëls, geld.
Mnr JP Smit/LP, Eiser se Prokureur, p/a Phatshoane Henney Ing, Markgraaffstraat 35 (Posbus 153), Bloemfontein. Tel: (051) 400-4000. Phatshoane Henney Ing., Posbus 153, Bloemfontein, 9300. (Verw: Mnr J P Smit/LP.)

© 2020: Problem Bond | South Africa, All Rights Reserved | D5 Business Line Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress